جشنواره های قرآنی

جشنواره های قرآنی برگزار شده با سامانه ی آرمان


 • هفدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سال 96-97
 • هجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سال 97-98
 • بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فنی و حرفه ای سال 98-99
 • بیست و هفتمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فنی و حرفه ای سال 97-98
 • نخستین جشنواره قرآن و عترت کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای سال 97-98
 • بیست و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فنی و حرفه ای سال 96-97
 • بیست و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فنی و حرفه ای سال 95-96
 • طرح حفظ جزء سی ام قرآن کریم دانشگاه علمی و کاربردی سال 99-1400
 • شانزدهمین جشنواره ی قرآن و عترت دانشگاه علمی و کاربردی سال 98-99
 • پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت کارکنان دانشگاه علمی و کاربردی سال 97-98
 • پانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی سال 97-98
 • چهاردهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علمی و کاربردی سال 96-97
 • سیزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سال 95-96
 • بیست و چهارمین جشنواره ی قرآن و عترت دانشگاه پیام نور سال 99-1400
 • بیست و سومین جشنواره ی قرآن و عترت دانشگاه پیام نور سال 98-99
 • بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه پیام نور سال 96-97
 • سی و چهارمین جشنواره ی قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور سال 98-99
 • سی و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور سال 97-98